Algemene voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN ZOVINDEN

Datum: 13-02-2018 Versie: 1.0

Onderstaande Gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de Diensten van ZoVinden. Bij gebruik van de Diensten gaat u hiermee akkoord.

Artikel 1 Definities

De in deze Gebruiksvoorwaarden met hoofdletters geschreven termen, in enkelvoud en meervoud, hebben de hiernavolgende betekenis.

 • 1.1 Account: de persoonlijke omgeving van Gebruiker en toegankelijk op de Website, waarin de gebruiksinformatie over een aangemelde opdracht wordt bijgehouden en persoonlijke informatie en voorkeuren kunnen worden gewijzigd.
 • 1.2 Dienst: de aan ZoVinden gerelateerde diensten die Desk Special Services B.V. ten behoeve van Gebruiker zal leveren, zoals gespecificeerd in deze Gebruiksvoorwaarden waaronder het bieden van toegang tot de Website en het delen van de aangemelde opdracht (= offerte-aanvraag) met geselecteerde aanbieders van de desbetreffende diensten.
 • 1.3 Gebruiker: de natuurlijke persoon die overeenkomstig artikel 2 toegang heeft verkregen tot de Dienst.
 • 1.4 Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden.
 • 1.5 Opdrachtgever: de Gebruiker die opdracht verleent aan Opdrachtgever voor het leveren van een product of dienst.
 • 1.6 Opdrachtnemer: de partij die aan Opdrachtgever een product of dienst levert.
 • 1.7 ZoVinden: de aanbieder van de Dienst is ZoVinden. ZoVinden is een handelsnaam van Desk Special Services B.V., gevestigd Withuisveld 15 te Maastricht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14635205.
Artikel 2 Registratie en inschrijving
 • 2.1 Om gebruik te maken van de Diensten van ZoVinden dient Gebruiker de registratieprocedure op de Website te doorlopen en de aldaar gevraagde gegevens naar waarheid in te voeren. Gebruiker weet dat (per abuis) incorrecte ingevulde gegevens voor eigen risico zijn.
 • 2.2 Na het doorlopen van de registratieprocedure verkrijgt Gebruiker toegang tot het Account en de Dienst.
 • 2.3 Gebruiker verklaart overeenkomstig het registratieproces minimaal 18 jaar te zijn.
 • 2.4 Gebruiker weet dat het gebruik en eventueel misbruik van inloggegevens voor eigen rekening en risico komen. Gebruiker wordt aangeraden een sterk wachtwoord te kiezen en de inloggegevens geheim te houden. Indien Gebruiker de inloggegevens afgeeft aan derden, staat Gebruiker geheel in voor de eventuele gevolgen daarvan.
 • 2.5 Gebruiker garandeert dat zij overeenkomstig de Gebruiksvoorwaarden gebruik zal maken van de Diensten van ZoVinden.
 • 2.6 ZoVinden heeft het recht om bij misbruik of fraude Gebruiker de toegang tot de Dienst te ontzeggen.
Artikel 3. Diensten
 • 3.0 ZoVinden tracht Opdrachtgevers en Opdrachtnemers via ZoVinden bij elkaar te brengen. ZoVinden heeft hierin slechts een faciliterende rol. ZoVinden geeft geen garanties ten aanzien van de (kwaliteit van) geleverde diensten en/of werkzaamheden en is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het vastleggen van goede en duidelijke afspraken met Opdrachtnemer.
 • 3.1 De Dienst van ZoVinden bestaat uit het aanbieden van en verlenen van toegang tot de Website, en het delen van de aangemelde opdracht met geselecteerde aanbieders van de desbetreffende diensten. Deze geselecteerde aanbieders ontvangen een link naar de aanvraag waarmee gereageerd kan worden op de opdracht en kunnen Gebruiker geheel vrijblijvend een aanbieding doen voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht.
 • 3.2 ZoVinden is geen partij bij de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer inzake de uitvoering van de opdracht. ZoVinden heeft uitsluitend een faciliterende rol in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod.
 • 3.3 Voor Gebruiker zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de beschreven Dienst.
Artikel 4 Intellectueel eigendom
 • 4.1 De Dienst, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de Website zijn het intellectueel eigendom van ZoVinden, haar opdrachtgevers, adverteerders of licentieverstrekkers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van ZoVinden of de betreffende rechthebbende, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
 • 4.2 ZoVinden verstrekt hierbij Gebruiker een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst teneinde de Dienst te kunnen gebruiken in overeenstemming met onderhavige Gebruiksvoorwaarden.
Artikel 5 Aansprakelijkheid
  5.1 ZoVinden is nimmer aansprakelijk voor foutieve of onvolledig ingevoerde gegevens door Gebruiker.
 • 5.2 In geval van overmacht is ZoVinden nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Gebruiker ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen van het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, (distributed) denial of service aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, brand en overstroming.
 • 5.3 ZoVinden kan niet aansprakelijk worden gehouden voor tekortkomingen in de nakoming van verbintenissen die een andere partij dan ZoVinden is aangegaan, zoals de overeenkomsten tussen Opdrachtgevers en Opdrachtnemers.
Artikel 6 Beschikbaarheid en onderhoud
 • 6.1 ZoVinden zal zich inspannen om de Dienst zo goed mogelijk te leveren en beschikbaar te laten zijn, maar geeft geen garanties ten aanzien van haar prestaties en garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid van de Dienst.
Artikel 7 Persoonsgegevens en beveiliging
 • 7.1 Bij het gebruik van de Dienst worden de persoonsgegevens van Gebruikers overeenkomstig de privacyverklaring op de Website behandeld, verwerkt en beveiligd.
Artikel 8 Gebruiksvoorwaarden
 • 8.1 Deze Gebruiksvoorwaarden treden in werking bij registratie overeenkomstig artikel 2 en blijven dan voor onbepaalde tijd van kracht.
 • 8.2 Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen worden aangepast of aangevuld.
 • 8.3 ZoVinden zal de wijzigingen of aanvullingen voor inwerkingtreding, met inachtneming van een termijn van een maand, aankondigen per elektronische of schriftelijke berichtgeving, zodat Gebruiker daar kennis van kan nemen.
 • 8.4 Indien Gebruiker een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan Gebruiker tot de datum van inwerkingtreding zijn gebruiksrecht opzeggen door zijn Account te beëindigen. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.
Artikel 9 Rechtskeuze en forumkeuze
 • 9.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • 9.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Dienst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin ZoVinden gevestigd is.
Contactgegevens
Desk Special Services BV
ZoVinden.nl
Withuisveld 15
6226 NV Maastricht
info@ZoVinden.nl
043 880 0130
office search heart star star-empty star-full chevron-left chevron-right chevron-up chevron-down twitter facebook instagram bars close close2 pencil location bubble checkmark